Reglement camera toezicht

Cameratoezicht in de werkomgeving valt onder de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp). Deze wet stelt eisen aan het gebruik en verwerken
van persoonsgegevens. Dit protocol waarborgt het recht op privacy van
medewerkers, klanten en bezoekers en biedt het wettelijk kader waarbinnen
transparantie, veiligheid en kwaliteit d.m.v. de inzet van camera’s bevorderd
kan worden.

Dit camera reglement is opgesteld om voor iedereen die betrokken is bij De Kleine
Aapjes duidelijk te maken waarom wij gebruik maken van camera`s en onder welke
voorwaarden dit gebeurd.

Protocol Cameratoezicht De Kleine Aapjes